Follow

Newsletter

List mazalny – wisienka na torcie po latach spłacania hipoteki

List mazalny / kwit mazalny to dokument, na który czekają miliony kredytobiorców.
list mazalny
List mazalny / kwit mazalny to dokument, na który czekają miliony kredytobiorców. Foto: Antonio Diaz via Canva.

List mazalny jest istotnym dokumentem potwierdzającym zgodę wierzyciela na usunięcie wpisu o zabezpieczeniu hipotecznym z ksiąg wieczystych. Jest to ważny krok w procesie zamknięcia umowy kredytowej i uwolnienia nieruchomości od zabezpieczenia. Bank, jako wierzyciel, jest odpowiedzialny za wystawienie listu mazalnego, jednak istnieją pewne warunki i procedury, które muszą być spełnione. Jakie? Dowiesz się tego z poniższego wpisu.

Co to jest list mazalny?

List mazalny, znany również jako kwit mazalny, to dokument potwierdzający zgodę wierzyciela na usunięcie wpisu hipoteki z ksiąg wieczystych. Jest to istotny dokument dla kredytobiorcy, ponieważ świadczy o zakończeniu procesu spłaty kredytu i umożliwia wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

kwit mazalny
List mazalny / kwit mazalny to dokument, który będzie Ci niezbędny do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. The Billfold.

List mazalny jest wydawany przez wierzyciela (zwykle przez bank lub inną instytucję udzielającą kredytu) po spłacie pełnego zadłużenia przez kredytobiorcę. W momencie spłaty ostatniej raty kredytowej kredytobiorca może zwrócić się do wierzyciela z prośbą o wystawienie listu mazalnego.

Dokument ten zawiera kluczowe informacje, takie jak adres nieruchomości, numer umowy kredytowej, rodzaj hipoteki (czy jest to hipoteka umowna lub przymusowa) oraz wyraźną zgodę wierzyciela na usunięcie wpisu hipoteki z ksiąg wieczystych.

List mazalny potwierdza również wygaśnięcie wszystkich zobowiązań zabezpieczonych hipoteką. Jest to ważne, ponieważ usuwanie wpisu hipoteki z ksiąg wieczystych jest formalnym procesem, który wymaga zgody wierzyciela.

Otrzymanie listu mazalnego daje kredytobiorcy pewność, że hipoteka została zamknięta i wpis hipoteki zostanie usunięty z ksiąg wieczystych. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia prawa nieruchomości, jak i ewentualnej sprzedaży lub obciążenia nieruchomości w przyszłości.

Kto wystawia list mazalny?

Mimo że kwity mazalne zwykle kojarzą się z kredytem mieszkaniowym, to wierzycielem wystawiającym kwit mazalny mogą być także firmy prywatne, instytucje administracji publicznej, a nawet osoba fizyczna. Wszystko zależy bowiem od tego, na czyją rzecz została ustanowiona hipoteka (kto jest wierzycielem hipotecznym). Zgodnie z przepisami, wierzycielem hipotecznym może być:

Osoba fizyczna: Wierzycielem hipotecznym może być osoba fizyczna, na przykład wierzyciel alimentacyjny, który otrzymuje alimenty na podstawie orzeczenia sądowego.

Bank lub instytucja finansowa: Banki, Kasy Oszczędnościowo Rozliczeniowo-Kredytowe (SKOK-i) oraz inne instytucje finansowe, udzielające kredytów mieszkaniowych, pożyczek hipotecznych lub innych zobowiązań zabezpieczonych hipoteką, mogą pełnić rolę wierzyciela hipotecznego.

Firma prywatna: Firmy i przedsiębiorstwa, niezależnie od formy prawnej (spółki prawa handlowego, spółki osobowe, jednoosobowe działalności gospodarcze), mogą być wierzycielami hipotecznymi.

Organy administracji publicznej: Organ administracji publicznej lub inna instytucja państwowa, takie jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd gminy czy miasta, może pełnić rolę wierzyciela hipotecznego.

Bez względu na to, kto jest wierzycielem hipotecznym i jaki rodzaj hipoteki został ustanowiony (przymusowa lub dobrowolna), to na wierzycieli ciąży obowiązek wystawienia kwitu mazalnego.

Co zawiera list mazalny?

List mazalny jest stosunkowo prostym dokumentem, jednak, aby pełnił swoją funkcję, powinien zawierać kilka kluczowych informacji. Oto lista elementów, które zazwyczaj znajdują się w liście mazalnym:

Adres nieruchomości

List mazalny powinien precyzyjnie określać adres nieruchomości, na którą odnosi się usunięcie wpisu hipoteki. Wskazuje się również numer księgi wieczystej, aby jednoznacznie zidentyfikować nieruchomość.

Numer umowy kredytowej

W dokumencie powinien znaleźć się numer umowy kredytowej, która dotyczyła zadłużenia i była związana z ustanowieniem hipoteki na nieruchomości.

Rodzaj hipoteki

List mazalny powinien zawierać informację dotyczącą rodzaju hipoteki, czyli czy była to hipoteka umowna (dobrowolnie ustanowiona przez kredytobiorcę) lub przymusowa (ustanowiona na podstawie decyzji sądowej lub przepisów prawa).

Zgoda na usunięcie wpisu hipoteki

Dokument musi zawierać jednoznaczną zgodę wierzyciela na usunięcie wpisu hipoteki z ksiąg wieczystych. Jest to kluczowy element, który uprawnia do formalnego zamknięcia hipoteki.

Wygaśnięcie zobowiązań

List mazalny powinien potwierdzać wygaśnięcie wszystkich zobowiązań zabezpieczonych hipoteką. Oznacza to, że kredytobiorca spłacił całe zadłużenie i nie ma żadnych dalszych zobowiązań wobec wierzyciela.

Podpis wystawcy

List mazalny musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do jego wystawienia. W przypadku banku może to być pełnomocnik. Jeśli dokument jest wystawiany przez inną instytucję lub osobę prywatną, podpis powinien być poświadczony notarialnie. W liście mazalnym musi znaleźć się imię i nazwisko osoby wystawiającej!

Pamiętaj, że dokładna forma i zawartość listu mazalnego mogą różnić się w zależności od danego banku lub podmiotu, który go wystawia. Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne informacje są zawarte w dokumencie i spełniają wymogi prawne.

Jeśli nie jesteś pewny, czy otrzymany od wierzyciela list mazalny spełnia wszystkie wymogi, zadzwoń do wydziału ksiąg wieczystych, w którym jest wpisana hipoteka i zapytaj, co musi zawierać list mazalny, aby wykreślenie hipoteki nie stanowiło problemu.

Czy bank wystawia list mazalny automatycznie?

Wystawienie listu mazalnego przez bank nie zawsze jest automatyczne. Zgodnie z przepisami, to dotychczasowy wierzyciel ma obowiązek wystawić ten dokument, ale często po prostu czeka na żądanie kredytobiorcy. Niektóre banki wysyłają list mazalny na adres kredytobiorcy lub informują go o możliwości odbioru dokumentu w placówce bankowej. Inne banki natomiast oczekują, aż kredytobiorca sam zgłosi się po kwit mazalny. W praktyce, między spłatą ostatniej raty kredytu a otrzymaniem listu mazalnego może upłynąć kilka dni lub nawet kilkanaście dni.

Jeśli nie chcesz czekać na kwit mazalny zbyt długo, warto, abyś przed spłatą ostatniej raty kredytu skontaktował się bankiem i poprosił o wyjaśnienie procedury zamknięcia umowy oraz usunięcia wpisu hipoteki z ksiąg wieczystych. Takie informacje może zawierać także zawarta przez Ciebie umowa kredytowa.

Czy bank może odmówić wystawienia kwitu mazalnego?

Tak, istnieją pewne sytuacje, w których bank może odmówić wystawienia listu mazalnego. Oto kilka potencjalnych przyczyn, dla których bank może odmówić wystawienia kwitu mazalnego:

Zaległe zobowiązania: Jeżeli istnieją zaległe płatności lub inne zobowiązania związane z kredytem, bank może odmówić wystawienia listu mazalnego, dopóki wszystkie zobowiązania nie zostaną uregulowane. Bank może wymagać spłaty wszystkich należności, w tym odsetek i opłat, zanim wystawi list mazalny.

Niedopełnienie formalności: W przypadku braku spełnienia pewnych formalności, takich jak dostarczenie wymaganych dokumentów, bank może wstrzymać wystawienie listu mazalnego. Konieczne może być uzupełnienie lub uregulowanie pewnych kwestii przed uzyskaniem listu mazalnego.

Spór prawny: W przypadku toczącego się sporu prawego związane z kredytem lub hipoteką, bank może odmówić wystawienia listu mazalnego, dopóki spór nie zostanie rozstrzygnięty. Bank może wymagać otrzymania postanowienia sądowego lub porozumienia stron przed wystawieniem listu mazalnego.

Inne przeszkody prawne: Istnieją również inne przeszkody prawne, które mogą uniemożliwić bankowi wystawienie listu mazalnego, takie jak nakazy sądowe, zajęcie nieruchomości lub inne ograniczenia wynikające z przepisów prawa.

W przypadku odmowy wystawienia listu mazalnego przez bank z niewłaściwych powodów lub bezpodstawnie istnieje możliwość skonsultowania się z profesjonalistą prawnym i rozważenia podjęcia dalszych kroków, takich jak zgłoszenie sprawy do odpowiednich organów nadzoru bankowego lub postępowanie sądowe.

Wniosek o wystawienie kwitu mazalnego

Wniosek o wydanie listu mazalnego jest dokumentem, który składa się do banku lub innego podmiotu, na rzecz którego ustanowiona była hipoteka. Wzór wniosku o wystawienie listu mazalnego przedstawiamy poniżej:

Powyższy wzór wniosku może być dostosowany do konkretnych wymagań i procedur danego banku lub podmiotu, którego dotyczy. Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne informacje zostały podane we wniosku i że został on podpisany przez wnioskodawcę.

Ile czasu ma bank na wystawienie listu mazalnego?

W większości przypadków, po spłacie ostatniej raty kredytu lub zobowiązania, bank powinien rozpocząć proces wystawienia listu mazalnego automatycznie. Czas potrzebny na to może wynosić od kilku dni do kilkunastu dni roboczych. Oznacza to, że między spłatą kredytu a otrzymaniem listu mazalnego realnie może minąć nawet miesiąc.

Należy jednak pamiętać, że terminy mogą się różnić w zależności od banku i konkretnych okoliczności. Warto sprawdzić warunki i procedury dotyczące wystawienia kwitu mazalnego w danym banku, z którym współpracujemy. Jeśli wystąpią opóźnienia lub wątpliwości, skontaktuj się bezpośrednio z bankiem, aby uzyskać informacje na temat oczekiwanego terminu wydania listu mazalnego.

Mam list mazalny, co dalej?

Jeśli posiadasz już list mazalny, możesz podjąć kroki zmierzające do wykreślenia wpisu z księgi wieczystej. Na początek sprawdź jednak dokładność i kompletność listu mazalnego. Przeczytaj dokładnie list mazalny, aby upewnić się, że zawiera wszystkie wymagane informacje, takie jak numer umowy kredytowej, numer księgi wieczystej, informacje dotyczące nieruchomości i potwierdzenie wygaśnięcia zobowiązań. Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zgodne z twoją umową kredytową.

Skontaktuj się z Wydziałem Ksiąg Wieczystych. Pojedź do Wydziału Ksiąg Wieczystych, w którym znajduje się zapis dotyczący hipoteki na twojej nieruchomości. Przedstaw list mazalny i poproś o usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej. Pracownicy Wydziału Ksiąg Wieczystych przeprowadzą procedurę usunięcia wpisu na podstawie dostarczonego listu mazalnego.

Monitoruj proces usunięcia wpisu. Po złożeniu listu mazalnego w Wydziale Ksiąg Wieczystych warto monitorować postęp procedury. Sprawdzaj regularnie stan księgi wieczystej online lub kontaktuj się z Wydziałem, aby uzyskać aktualne informacje na temat usuwania wpisu o hipotece. Upewnij się, że wpis został usunięty z księgi wieczystej i że twoja nieruchomość jest już wolna od obciążenia hipotecznego.

Zachowaj list mazalny jako dowód (zrób kopię). Ważne jest, aby zachować oryginał listu mazalnego jako ważny dokument potwierdzający usunięcie hipoteki z twojej nieruchomości. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu, np. w sejfie lub w kopii elektronicznej, w przypadku utraty oryginału.

Częste pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące listu mazalnego / kwitu mazalnego.

Ile kosztuje list mazalny?

Większość banków wystawia kwit mazalny bezpłatnie, jednak może się zdarzyć, że niektóre instytucje będą oczekiwały drobnej opłaty rzędu 50 – 100 zł za wystawienie kwitu mazalnego.

Czy mogę złożyć wniosek o wydanie listu mazalnego online?

Tak, niektóre banki umożliwiają składanie wniosków online poprzez swoje platformy internetowe lub aplikacje mobilne. Warto sprawdzić możliwość złożenia wniosku elektronicznie.

Jak długo list mazalny jest ważny?

List mazalny nie ma określonej daty ważności. Jego ważność trwa od momentu jego wystawienia i potwierdza wykonanie zobowiązań przez kredytobiorcę. Pamiętaj, że kwit mazalny to dokument potwierdzający spłatę zadłużenia i zgodę na wierzyciela na usunięcie hipoteki.

Czy mogę poprosić o dodatkowe kopie listu mazalnego?

Tak, jeśli potrzebujesz dodatkowych kopii listu mazalnego, możesz skontaktować się z bankiem, który go wystawił, i złożyć odpowiednią prośbę. Bank może pobierać opłatę za dodatkowe kopie.

Źródła: Portal finansowy, ZUS, opracowanie własne Billfold.pl

Total
0
Shares

Sprawdź także

Total
0
Share